Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

mhhm
8689 82b9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
mhhm
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viasarazation sarazation
mhhm
1397 d7d6 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viashampain shampain
mhhm
3156 2ce5
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain

April 03 2018

mhhm
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
6145 2b5b 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialekkaprzesada lekkaprzesada
mhhm
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viaviva-salvadore viva-salvadore

March 26 2018

mhhm
1430 a02e
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viafelicka felicka

March 24 2018

mhhm
mhhm

March 21 2018

mhhm
5397 095c 500
Reposted fromqb qb viashampain shampain
5014 85bc
Reposted fromZaubertrank Zaubertrank viashampain shampain
mhhm

March 19 2018

mhhm
3922 b939 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianewworldmap newworldmap
mhhm
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

March 17 2018

mhhm


The Addams Family by Charles Addams, March 1973

March 07 2018

mhhm
7102 e0e8 500
Reposted fromqb qb
mhhm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl